Patologisk anatomi - Obduktioner
Rekvirering af obduktion, Aalborg Universitetshospital

 

Hospitalsobduktion rekvireres ved udfyldelse af rekvisitionsblanket: "Rekvisition af lægevidenskabelig obduktion (hospitalsobduktion)", blanketten bruges ikke hvis der alene er tale om hornhindedonation.

Rekvisitionen skal indeholde følgende oplysninger: (jfr. rubrikkerne på rekvisitionsblanketten):

 1. Rekvirentdata (afdelingskode/ydernr.; afdelingsbetegnelse/praksis; rekvirerende læge).
  Oplysninger om evt. kopi til anden afdeling/praksis.
 2. Patientdata (som minimum navn og CPR-nr.)
  For fostre, dødfødte og børn højest 27 dage gamle maters CPR-nr.
 3. Dødstidspunkt: Dato og klokkeslæt. Et dødfødt barn og fosters dødstidspunkt er det samme som dettes fødselstidspunkt/tidspunkt for abortens kvittering.
  Tillige anføres om der er foretaget ligsyn (almindeligt eller retslægeligt ligsyn).
 4. Dato og klokkeslæt for anmodning til pårørende om obduktionstilladelse samt den pårørendes navn og relation til afdøde.
 5. Form af samtykke anføres ved kryds i ét af de anførte 7 felter. Ved udtrykkeligt samtykke anføres dato og klokkeslæt herfor.
 6. Omfang af samtykke. Skal fremgå ved afkrydsning enten i feltet, hvor samtykke til lægevidenskabelig obduktion sker uden begrænsninger (det vil sige, at der gives tilladelse til udtagning af hele organer fx hjerne, som medfører at disse organer ikke følger afdøde, men efterfølgende destrueres som bortopereret væv) eller der foreligger samtykke til lægevidenskabelig obduktion med begrænsninger. Karakteren af disse begrænsninger skal anføres præcist.
  I forbindelse med samtykke er der ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om samtykke til lægevidenskabelig obduktion tillige mulighed for at give tilladelse til, at der også kan udtages væv og andet biologisk materiale til brug for patientbehandling. På Kapellet, Aalborg Universitetshospital gælder dette alene udtagelse af hornhinder.
 7. Kliniske forhold.
  Under Klinisk resume anføres et kort klinisk resume indeholdende væsentlige kliniske diagnoser.
  Under Evt. særlig problemstilling anføres f.eks. om det drejer sig om en smittefarlig obduktion, ønske om udvidet neuropatologisk undersøgelse, ønske om mikrobiologisk undersøgelse eller andre vigtige informationer af betydning for obduktionens udførelse.
  Under Formodet dødsårsag anføres denne.
 8. Rekvisitionsdato og rekvirentens underskrift.
  Såvel i almindelig håndskrift som med blokbogstaver eller eventuelt stempel. 

På Aalborg Universitetshospital udføres hospitalsobduktioner af voksne fortrinsvis tirsdag og fredag. I visse tilfælde kan obduktion af voksne og børn >15 år også udføres mandag, onsdag eller torsdag. I sådanne tilfælde kontaktes overlæge Søren Dalager (97 66 34 35).

For at obduktion af voksne og børn >15 år kan gennemføres samme dag skal afdøde være på kapellet og de nødvendige papirer være klar til aflevering til kapelassistenten på obduktionsdagen senest kl. 8.30. De nødvendige papirer er i alle tilfælde blanketten Rekvisition af lægevidenskabelig obduktion (hospitalsobduktion) og patientens journal.
Hospitalsobduktion af fostre og børn ≤15 år udføres alle hverdage i dagtiden. Se endvidere "Obduktion af børn og fostre" og "Obduktion af børn og fostre fra andet sygehus".

 

Rekvisitionsblanket, patientens journal og dødsattest med udfyldt side 1, eller evt. en kopi heraf afhentes ved Aalborg Universitetshospital på afdelingen af kapelassistenten.

Ved obduktion rekvireret fra regionale sygehuse, skal der ske telefonisk anmeldelse til Kapellet på Aalborg Universitetshospital (97 66 83 75), og de nødvendige papirer følge med transporten af afdøde til kapellet.


 

Ansvarlig: Søren Dalager.

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Anna Steensgaard
Opdateret 23-06-2021 11:06:00
af Kirsten Lund

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!